Prabhat Maternity & Surgical Nursing Home

26 Lohar Chawl Lane, Above Prabhat Bazaar, Kapad Bazar, Mahim West, Mumbai - 400016